Fins setembre s’accepten les candidatures per a la gestió del Casal Can Carol

El Districte de Gràcia ha aprovat les bases que regulen el concurs públic per adjudicar la gestió del Casal de Can Carol situat al carrer de Cambrils 24 al barri de Vallcarca. En aquestes bases s’han fixat les condicions de l’atorgament, els requisits que han de tenir les entitats sol·licitants i els criteris que seran objecte de valoració, així com els compromisos que s’han d’assumir per ambdues parts. Les bases van publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) amb data 29 de juliol de 2022 i es poden consultar en aquest enllaç.

Així doncs l’entitat que gestioni Can Carol serà dotada amb una subvenció de 110.000 euros anuals, en un termini la qual començarà a partir del dia 1 de gener de 2023 o bé l’endemà de la formalització del conveni, si fos posterior, i tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2024. Podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts com a màxim 24 mesos, en períodes de pròrroga de dotze mesos.

Entre els requisits a valorar l’administració tindrà en compte aquells projectes presentats que s’adeqüin a la realitat social i cultural en què s’insereix el projecte i a les necessitats del col·lectiu. També es valorarà la innovació i creativitat del projecte, i finalment a idoneïtat i concreció dels indicadors establerts per al seguiment i avaluació dels objectius del projecte presentat.

Les entitats que vulguin presentar-se ho han de presentar els seus projectes de gestió a través d’una instància en la qual s’han d’adjuntar dos sobres tancats, designats respectivament amb les lletres A i B. El sobre A ha de contenir la documentació acreditativa dels requisits i la capacitat de l’entitat, i el sobre B, la documentació relativa al projecte de gestió. La presentació de les sol·licituds i els documents es pot fer en qualsevol de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.

More in Actualitat