Serveis essencials que podrán funcionar del 30 de març al 9 d’abril de 2020

Pedro Sánchez, president del govern espanyol. Fotografia: Cedida

Aquest passat dissabte 28 de març de 2020 el president del Govern Espanyol Pedro Sánchez va comparèixer per informar de l’anunci que des del dilluns 30 de març i fins al 9 d’abril que els treballadors de les activitats no essencials, no hauran d’acudir al lloc de feina, i per tant o bé es poden desenvolupar des de casa aquestes activitats, o quedaran suspeses.

També s’ha informat que aquest permís serà retribuït, això significa que els treballadors que no puguin desenvolupar la seva feina al lloc presencial de l’empresa, seguiran cobrant el salari, axó sí com a contraprestació, el treballador haurà de recuperar aquestes hores quan torni al seu lloc de feina.

Les úniques activitats que es podràn dur a terme en aquest interval de temps són… |

1) Les empreses que participen en la cadena de proveïment del mercat i el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns de primera necessitat, incloent-hi entre altres aliments, begudes, productes higiènics, sanitaris i farmacèutics, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins als establiments.

2) Empreses de transport, tant de persones com de mercaderies.

3) Le Forces Armades, les forces i cossos de seguretat i les persones treballadores de les empreses de seguretat privada.

4) Treballadors dels centres sanitaris i centres d’atenció a persones majors, en situació de dependència i discapacitada, així com les persones que treballin en centres d’investigació en els que s’estiguin desenvolupant projectes relacionats amb el COVID19. A les persones emprades de la llar i persones cuidadores les ocupadores o els ocupadors de les quals treballin en serveis essencials.

5) Les empreses que presten serveis i punts de venda de premsa i mitjans de comunicació de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.

6) Empreses de serveis financers i d’assegurances.

7) La indústria electrointensiva, siderúrgica i minera.

8) Empreses dedicades a la fabricació de bateries de plom així com qualssevol altre material necessaris per a l’atenció sanitària.

9) Activitats de les plantes amb cicle de producció continu o la interrupció de la qual dóna lloc a danys greus en la mateixa instal·lació i per tant hi hagi perill d’accidents.

10) Empreses del sector aeroespacial i de defensa.

11) Empreses de telecomunicacions i de serveis informàtics essencials.

12) Empreses de serveis essencials relacionats amb la protecció i l’atenció de les víctimes de violència de gènere.

13) Empreses que prestin serveis en activitats essencials per a la gestió de les prestacions públiques, subsidis i ajudes legal i reglamentàriament establerta.

14) Empreses que prestin serveis en gestories administratives i de graduats socials, assessories, despatxos professionals, serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en general, aquelles dedicades a l’activitat d’assessorament legal i, fiscal, empresarial i sociolaboral.

15) Serveis essencials de justícia.

16) Serveis funeraris.

17) Serveis de neteja i manteniment a empreses que poden desenvopular la seva feina.

18) Treballadors que ja es trobin prestant serveis a distància, excepte pacte en contra entre l’ocupador i la representació legal de les persones treballadores a través de la negociació col·lectiva o, en absència d’aquesta representació, les mateixes persones treballadores.

19) Les persones treballadores que es trobin en situació d’incapacitat temporal en els dies indicats en l’apartat 1, així com aquelles altres el contracte de les quals estigui suspès per altres causes legalment previstes, entre elles, les previstes en els apartats d) i e) de l’article 45.1 d i del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

20) Sindicats i Patronal també podràn donar servei a treballadors i empresaris.

21) Les empreses que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.

22) Les que presten serveis en les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

23) Les que treballin en els Centres d’Acolliment a Refugiats i en els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció Humanitària.

24) Les empreses que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.

25) Les empreses  treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.