Quines són les ajudes que poden demanar empreses i autònoms?

Fotografia: A.I.

Aquests darrers dies el govern central espanyol ha donat diverses informacions sobre les ajudes que podran sol·licitar tant empreses com autònoms arran de la situació creada per la crisi del Coronavirus. Des del TOT GRÀCIA hem intentat recopilar tota la informació que hem pogut i explicar pas a pas quines són aquestes ajudes. Tot i que en alguns casos no acaba de quedar del tot clar els requisits tot seguit us informem de les que fins ara com ara s’han publicat, i si en el futur hi ha novetats, les intentarem actualitzar en aquesta mateixa notícia.

Ajornament de pagamet dimpostos |

El Govern central, ha decidit per evitar possibles tensions de tresoreria d’autònoms i petites i mitjanes empreses, flexibilitzar els ajornaments del pagament d’impostos durant un període de sis mesos, prèvia sol·licitud, amb bonificació en el tipus d’interès, no obstant això, s’ha de continuar fent front als pagaments i a les liquidacions del primer trimestre d’aquest 2020, encara que no hi hagi facturació per part de l’empresa, per la situació d’estat d’alarma en què ens trobem. Trobarem més informació en aquest enllaç.

També és important saber que d’acord amb la informació per la AEAT, no s’interrompen els terminis per la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries. Podeu trobar més informació de l’Agència Tributària en aquesta web.

Àmbit Laboral |

Pel que fa als treballadors el Govern central ha aprovat de manera excepcional la consideració de situació assimilada a accident de treball els períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores a conseqüència del virus COVID-19. També es considerarà, això sí però amb caràcter excepcional, la situació d’accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica a causa de la incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocades per al virus COVID-19. Ambdues situacions, la durada de la prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta. La data del fet causant serà la data en la qual s’acordi l’aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici del fet que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Autònoms | 

En el cas del autònoms s’ha creat una prestació extraordinària per cessament d´activitat pels afectats per la situació actual que cobreix la finalització de l´activitat de manera involuntària. Aquesta mesura tindrà caràcter excepcional i vigència limitada d´un mes. O bé es tindrà en compte el temps a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 de 14 de març fins el darrer dia que es declari l’estat d´alarma en cas de superar el mes de vigència.  

Qui tindrà dret a aquesta pretació? Als autònoms que es trobien en la següents situacions:

– Que la seva activitat quedi supeditada al tancament, en virtut de les condicions establertes al Reial Decret.
– Quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, al menys, en un 75% en relació amb el promig de facturació del semestre anterior.

Trobareu més informació a la web de d’autònoms de UATAE.

Línies de liquiditat i prèstecs |

El Govern espanyol també ha posat a disposició dels autònoms i les empreses una línia de finançament específica a través d l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) amb import de 400 milions d’euros per poder atendre a les demandes i per tant les necessitats de liquiditat de les empreses que es vegin afectades per la situació actual. Totes aquestes diverses línies de liquidat i préstecs que són gestionades a través de diverses entitats bancàries les podeu consultar en aquesta web.

Ajudes de la Generalitat de Catalunya |

El Departament de Treball de la Generalitat també ha posat en marxa un seguit d’ajudes per a empreses i autònoms, entre elles la prestació econòmica d’una ajuda fins a 2000 euros. En aquesta web us expliquen quines són aquestes línies d’ajuts i qui les pot demanar.