Oberta la convocatòria de subvencions d’ajuts per pagar el lloguer 2016.

Oficines administracio

A partir d’aquesta setmana i fins al 15 de juny, s’obre el termini per presentar sol·licituds de subvenció d’ajuts al pagament del lloguer, per tramitar els ajuts al lloguer us podeu adreçar a les Oficines d’habitatge de la ciutat de Barcelona i complir els requisits d’accés. Així doncs amb la voluntat de pal·liar les situacions més desfavorides, l’Oficina d’Habitatge, ha obert la convocatòria de subvencions al pagament de lloguer del domicili habitual i permanent d’aquella persona titular del contracte que ho sol·liciti. L’import de la subvenció serà del 40% sobre l’import del lloguer anual amb un màxim de 2.400€ anuals (200€/mes) per habitatge.

Per accedir a la subvenció caldrà complir amb sis requisits |

  • Acreditar residencia legal a Catalunya
  • Tenir uns ingressos inferiors a 2.8 vegades a l’IRSC (Indicador Renda de Suficiència) i que aquests ingressos siguin suficients per al pagament del lloguer.
  • Que el import de la renda del lloguer mensual no superi els 600€ a la ciutat de Barcelona.
  • El sol·licitant o qualsevol membre de la UC (unitat de convivència) no pot tenir un habitatge en propietat o ser-ne usufructuari , llevat que no en disposi del dret d’ús i gaudi.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • Que l’import de la base imposable de l’estalvi que consta en la declaració de L’IRPF (Impost sobre Renda de les Persones Físiques) (casella 445) no sigui superior a 500€.

Per últim, s’ha de tenir en compte que aquestes subvencions són incompatibles per les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d’altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

Per tramitar els ajuts al lloguer les persones interessades s’han d’adreçar a les Oficines d’Habitatge de la ciutat de Barcelona. Les oficines d’Habitatge depenen del Consorci d’Habitatge, format per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Pots trobar les adreces de les Oficines d’habitatges en el següent enllaç: http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/oficines.html Us recordem que l’oficina de l’habitatge del districte de Gràcia es troba al c. Francisco Giner,14