Nou planejament d’urbanisme i de medi ambient en marxa a Gràcia

La Comissió de Govern va posar en marxa aquest passat dijous la tramitació de la Modificació del Pla General (MPGM), que té com a objectius garantir una millora urbanística a Gràcia i alhora adaptar-la a les noves necessitats mediambientals. Aquest treball és fruit d’una sèrie de mesures que s’han anat treballant en els darrers dos anys i que afecten els barris de la Vila de Gràcia, Camp d’en Grassot i Gràcia Nova i també la Salut i Vallcarca.

Així doncs un dels pilars bàsics d’aquest nou planejament urbanístic té com a objectiu preservar el patrimoni arquitectònic dels barris, amb la revisió també del catàleg patrimonial on hi ha un augment significatiu de finques i edificis protegits, es passen dels 564 als 1.026 actuals, incloent-hi també la preservació dels patis i jardins de les edificacions del catàleg.

Per altra banda també es posa èmfasi en la necessitat de dotar els barris d’habitatge protegit, com que Gràcia és un districte amb pocs espais per a la construcció d’habitatges públics, el document posa com a única solució possible per promoure’n és recórrer a la qualificació urbanística d’habitatge protegit que preveu el planejament. Això vol dir que s’haurà d’aprofundir en la mesura que obliga les noves construccions a destinar un 30% d’habitatge protegit, també es vol restringir l’ús de l’habitatge en planta baixa a aquells carrers que no tinguin la consideració d’eixos d’activitat. L’ús d’habitatge estarà condicionat a qualificar d’habitatge protegit les plantes baixes on s’admeti el canvi d’ús. També es proposa limitar la subdivisió dels habitatges existents. Així doncs es proposa admetre només la subdivisió dels habitatges de més de 160 m² de superfície, sempre que els nous habitatges es destinin a habitatge protegit. Amb aquestes mesures, es preveu la creació a llarg termini d’uns 2.000 habitatges protegits nous a Gràcia.

Pel que fa a les propostes referents al medi ambient, des de l’administració S’aposta per la mobilitat sostenible amb una nova distinció de carrers que dóna protagonisme als usos cívics i la vida de barri, i es vol fomentar els desplaçaments en bicicleta i reduir la reserva d’aparcaments en les noves promocions. A mesura que hi hagi noves construccions als carrers els nous espais que neixin s’intentaran per augmentar la verdor a través de la biodiversitat, això fa referència a carrers, vies, places i parcs i jardins però també interiors d’illes i cobertes dels edificis i mitgeres.