Es treu a concurs la programació de Ràdio Gràcia

L’Ajuntament de Barcelona ha obert a concurs públic la licitació del servei de programació radiofònica, de Ràdio Gràcia, del Districte de Gràcia, per als pròxim anys 2019 i 2020. El pressupost atorgat són 123.305,80 € sense I.V.A i la contractació hi ha d’incloure ell servei de programació radiofònica, que inclou l’elaboració i l’emissió de programes, la realització d’informatius i la cobertura d’actes d’interès, així com l’edició dels programes per a la seva difusió a través del web del districte, per tal de difondre continguts d’interès públic de caràcter cultural, educatiu i de participació ciutadana en el territori del Districte de Gràcia, durant els anys 2019 i 2020.

Així doncs la durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de contractació. La pròrroga serà per un període de 12 mesos i d’acord amb el que estableix la clàusula 3 del Plec de Clàusules Administratives particulars que regeix aquest contracte. L’Ajuntament tindrà en compte a l’hora de fer la contractació diversos criteris com: les propostes de projectes respecte a la relació i vinculació amb els serveis i equipaments de l’entorn, propostes de projectes adreçades a centres educatius, joves i col·lectius interessats en el periodisme, comunicació audiovisual i noves tecnologies, el salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte o l’increment i el nombre de tallers de formació, per posar un altre exemple. El termini de presentació de les ofertes per a la contractació finalitzar el pròxim 15 de novembre de 2018.