Consell Plenari del Districte de Gràcia el proper 15 de febrer.

El proper dia 15 de febrer a les 19 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del plenari del Consell de Districte a la Sala d’Actes del Districte de Gràcia,  a les 19 hores, d’acord amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

ÚNIC. PART DECISÒRIA

Proposta d’acord

INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla Especial Urbanístic de Protecció i Potenciació de la Qualitat Urbana en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona.

Aquest informe és un tràmit preceptiu vinculat a l’aprovació definitiva d’aquest Pla Especial que el govern municipal de la ciutat portarà al plenari de l’ajuntament de Barcelona el proper dia 26 de febrer.

El pla, que inclou el Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona, pretén protegir i preservar els comerços històrics de la ciutat que aporten valor patrimonial, identitat cultural i singularitat. El catàleg d’establiments emblemàtics definitiu recull un total de 211 establiments distribuïts en tres categories de protecció, el pla atorga el més alt nivell de protecció des del punt de vista patrimonial a aquests comerços, i complementa els plans especials de protecció del patrimoni i catàlegs actualment vigents a cadascun dels 10 districtes de la ciutat. Com ja es preveia en el document inicial, inclou una fitxa per a cadascun dels establiments que descriu les intervencions i els elements protegits, i s’estableixen tres categories de protecció d’establiments en funció dels seus valors patrimonials, l’època a la que pertanyen, l’estil, etc.