Barcelona ja té pressupost per al 2016.

Pleu Ada Colau

Després de diverses negociacions finalment el ple de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat els pressupostos per aquest 2016. El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament amb els suports del govern, ERC, PSC i l’abstenció de les CUP-Capgirem, la modificació de crèdit que implica moviments pressupostaris de 366 milions d’euros i incorpora al pressupost del 2016 un increment net de recursos de 275,5 milions d’euros.

Aquesta modificació permetrà adaptar l’actual pròrroga pressupostària al projecte de pressupost 2016 que preveia el govern, per disposar d’un pressupost de canvi i de cohesió territorial que permetrà fer front a les necessitats socials no contemplades en els comptes prorrogats.

El tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha destacat que es tracta “d’una proposta ambiciosa, redistributiva, justa, necessària, urgent, solvent i rigorosa tècnicament i molt dialogada”. Pisarello ha agraït les aportacions dels grups d’esquerres que han servit per millorar la proposta pressupostària.

L’alcaldessa, Ada Colau, ha finalitzat el Plenari agraint l’esforç dels grups que han votat a favor o s’han abstingut per garantir que prosperés l’ampliació pressupostària. “Una ampliació per la ciutat, no per a cap grup polític o govern, sinó pels veïns, els barris, les entitats que esperaven aquesta ampliació pressupostària i que han fet que 275 milions d’euros no es quedin al calaix sinó que vagin a la ciutadania”.

275 milions d’euros d’increment net del pressupost |

Dels 275,5 M€ d’increment net que ha aprovat avui el Plenari, 114,4M€ són inversions,158,1M€ es destinaran a despesa corrent i 2,9M€ d’actius financers. De l’increment net de la despesa corrent, els 158,1M€ que s’incorporen avui al pressupost, 39,1M€, un 25%, aniran destinats a programes i polítiques de serveis socials.

Els comptes corresponents a la despesa no financera finalment han quedat xifrats en 2.549,4 milions d’euros, cosa que significa un increment de 179,4 milions respecte al pressupost inicial del 2015 (+7,6%). En concret, les despeses corrents se situen en 2.152,2M€, 139,2M€ més que el pressupost inicial del 2015 i una inversió total de 397,2M€, 40,2M€ més que el pressupost inicial del 2015.

Pel que fa a la cohesió territorial i per dotar de major recursos els barris, el pressupost incrementa un 16% els recursos corrents directament gestionats per part dels districtes. El Ple també ha aprovat, amb els mateixos suports, el Pla Econòmic i Financer Consolidat 2016-2017 de l’Ajuntament de Barcelona, en virtut del que estableix la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. La llei preveu aquest tipus d’operacions d’increment de la despesa dels ajuntaments sempre i quan es pugui justificar amb un Pla Econòmic Financer (PEF), de manera que es justifiqui la solvència i capacitat del consistori per fer front a la despesa sense incórrer en cap nou endeutament de cara als propers anys.