Anna Aparici, responsable de Kumon Lesseps “Kumon s’adapta a les necessitats i capacitats de cada alumne“

Cada dia el món és més exigent, i per aquest motiu els nostres infants han d’estar ben preparats i encaminats cap al seu futur. Ara, per poder-ho fer més fàcil, a Gràcia podem gaudir del nou centre Kumon situat al carrer Pérez Galdós, 47, a tocar de la plaça Lesseps. La seva responsable, Anna Aparici, obre aquest centre per fer arribar als infants el mètode que fa més de 50 anys han estudiat milions d’alumnes arreu del món. Kumon ofereix mètodes eficaços per cercar el potencial de cada alumne de manera individual, a través de les matemàtiques, la lectura i l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Fotografia: Kumon

Kumon porta més de cinquanta anys ensenyant el seu mètode a milions d’alumnes. Ara podem gaudir d’un centre Kumon a Gràcia…
Kumon es va fundar el 1958 al Japó (aquest any celebren el seu 60è aniversari) i va arribar a Espanya el 1991. Actualment més de 4 milions d’alumnes en 50 països de tot el món estudien cada dia seguint el mètode Kumon. A Espanya tenim 200 centres, 53 dels quals es troben a Catalunya i, d’aquests, 16 són a Barcelona, però fins al febrer que vam obrir-ne el nostre, no n’hi havia cap, a Gràcia.

Per què vau decidir portar Kumon a Gràcia?
Per moltes raons, però fonamentalment per la demanda que hi havia. Com que Gràcia és un districte amb un gran nombre d’escoles, llars d’infants i amb una població infantil molt nombrosa i en creixement, ens trobàvem que moltes famílies es veien obligades a desplaçar-se a altres barris per portar els seus fills a algun centre Kumon.

Disposeu del mètode Kumon. Exactament en què consisteix i quines són les qualitats d’aquest mètode?
Kumon és un mètode d’aprenentatge individualitzat basat en el treball diari, que desenvolupa al màxim el potencial de cada infant. Els infants guanyen autonomia, hàbit d’estudi, concentració i una base sòlida en matemàtiques, lectura i anglès, la qual cosa els beneficiarà també en la resta d’assignatures.

Un dels valors del vostre mètode és que busca el potencial de cada alumne individualment i, a més, de manera autodidàctica?
La majoria dels adults no ens imaginem la capacitat d’aprenentatge dels infants. Tots els alumnes tenen un potencial d’aprenentatge il·limitat que no es correspon amb edats o cursos escolars. Els docents hem de ser conscients d’aquesta realitat i saber aprofitar els seus punts forts, treballar-ne els dèbils i desenvolupar al màxim aquest potencial.

Fotografia: Kumon

Per tant, utilitzeu diferent material didàctic segons les necessitats de cada alumne?
Els programes de Kumon han estat formulats per adaptar-se a les necessitats i a la capacitat de cada alumne en cada moment. Al principi, l’infant comença a treballar en un nivell que li sigui còmode i que acadèmicament no li suposi un gran esforç, la qual cosa ens permet assentar una base sòlida a partir de la qual anar avançant. En aquesta primera etapa l’objectiu és desenvolupar al màxim la velocitat, el ritme i la concentració, al mateix temps que cultivem la seva capacitat d’estudiar de manera autònoma. Una vegada adquirida aquesta base, és possible programar continguts més difícils que ajudaran l’infant a descobrir i a aprendre per ell mateix.

A banda d’aprendre i ser resolutius, també es busca permetre experimentar l’alegria d’aprendre a l’alumne?
Un dels aspectes que més fomentem a Kumon és la motivació. D’una banda, en treballar directament amb el professor, l’infant se sent recolzat i animat en tot moment. D’altra banda, en programar el nivell d’avançament de cada infant en funció de les seves capacitats i/o dificultats, l’alumne no se sent saturat ni pressionat, sinó que a poc a poc va guanyant seguretat i agilitat, i això, en definitiva, es tradueix en una actitud positiva davant l’aprenentatge. Si preguntes a qualsevol noi que hagi fet Kumon què va representar per a ell, veuràs com abans de contestar ja se li il·lumina la cara.

Dins del mètode Kumon trobem tres especialitats: la primera és Kumon Matemàtiques.
El programa de ‘Matemàtiques’ va ser el primer que es va crear. Podríem dir que en aquest es troba l’origen del mètode Kumon i també és el més conegut. Està estructurat en diferents blocs, que van des del primer en què es treballa la comprensió de la seqüència numèrica, fins a l’últim, que correspondria a matemàtiques de primers cursos de carrera universitària, passant per tot el que seria àlgebra, àlgebra avançada i funcions i càlcul diferencial i integral, a banda d’un nivell complementari de matemàtiques aplicades.

I també hi ha Kumon Lectura i Kumon English.
El programa de Lectura comença en els primers nivells, amb la iniciació a la lectura, passant després per la lectoescriptura, lectura comprensiva, síntesi i lectura crítica. I per fi, ha arribat aquest any el programa d’anglès, que des de ja feia molt de temps tenien altres països. Estem molt il·lusionats, perquè és un programa fantàstic, i la veritat és que ha arribat amb força. Al nostre centre començarem a impartir-lo a partir del proper gener i ja tenim llista d’espera de futurs alumnes.

Fotografia: Kumon

Tot i que cada alumne treballa el seu nivell d’aprenentatge, l’aula també es comparteix amb més alumnes?
A l’aula comparteixen espai alumnes de diferents edats, diferents nivells, diferents capacitats i/o necessitats, provinents de diferents escoles i que fan diferents programes (tot i que tenim uns quants alumnes que estudien els dos programes, matemàtiques i lectura, i que fins i tot ara començaran amb l’anglès), la qual cosa és realment enriquidora per a ells.

Per a Kumon és important l’alumne i el professorat, però també és cabdal la família…
Pares i orientadors tenim un objectiu comú: aconseguir que l’infant es converteixi en un alumne autònom i estudiï amb vista a concloure el programa. És bàsic que l’alumne estudiï cada dia i que a casa els pares qualifiquin la tasca del seu fill diàriament, d’aquesta manera l’infant podrà aprendre corregint els seus errors a l’acte i podrà avançar d’una manera adequada.

Així doncs, l’aprenentatge continua quan l’alumne és fora de l’aula de Kumon. Per tant, la feina i el treball són diaris?
Exacte, al centre l’alumne treballa el material corresponent així com altres activitats complementàries que nosaltres li hàgim pogut programar, però a casa també ha de fer cada dia la tasca que li hàgim preparat. Sempre diem que Kumon es fa els 365 dies de l’any.

A partir de quina edat podem aprendre amb Kumon?
Es pot fer Kumon a partir dels 2 anys i no hi ha límit d’edat; tenim alumnes de més de 80 anys!

I podem començar en qualsevol moment de l’any?
Sí, perquè Kumon no va en funció del curs escolar, sinó que cada alumne treballa en un nivell segons les seves capacitats. Quan un alumne es matricula a Kumon, li fem un test de diagnòstic, que ens determina el nivell a partir del qual començarem a treballar